Неделя 14, Април 2024г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование Министерството на образованието и науката въведе електронна информационна система за ежемесечен контрол на отсъствията на учениците. В срок до 1 число на следващия месец, класните ръководители трябва да са обработили и предали броя на отсъствията поименно за всеки ученик. Тъй като информацията от електронната система се препраща към дирекциите „Социално подпомагане“, при допускане на отсъствия по неуважителни причини, родителите на тези ученици няма да получават помощ за съответното дете. В тази връзка е важно да знаете, че: 

  • Срокът и начинът на извиняване на отсъствията, включително и вида на документа, който се представя, се спазва стриктно; 
  • Отсъствията на ученика от училище, във всички случаи, се потвърждават писмено от родителя; 
  • При отсъствие по здравословни причини – трябва незабавно /след връщане на ученика в училище/ да се представи медицински документ за извиняване на отсъствията – попълнен, подписан и подпечатан съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването. При непълнота в данните или разминаване в датите, отсъствията няма да се извиняват; 
  • При отсъствие по семейни причини до 3 дни – заявление от родител се подава в канцеларията на училището предварително или най-малко в същия ден; 
  • При отсъствие по семейни причини до 7 дни – заявление от родител се подава в канцеларията на училището един месец преди това; 
  • В случай, че ученикът отсъства по здравословни причини в последните дни от месеца, родителят задължително трябва да уведоми класния ръководител за това; 
  • При липса на коректно попълнен медицински документ и/или потвърждение от родител до първо число на следващия месец, отсъствията се определят по неуважителни причини; 
  • Корекция на броя на отсъствията, след подаване в системата, не може да се прави /даже след това да сте представили документи/ и месечните помощи за отглеждане на дете ще бъдат спрени. 
  • Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а с повече от 20 минути – като едно цяло отсъствие. Промяната е регламентирана във влязлата в сила с обнародването й в Държавен вестник на 27 октомври наредба, с която се определя държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и която по-рано същия месец беше приета от Министерския съвет. Досега закъснение до 15 минути се отчиташе като 1/3 неизвинено отсъствие. Променен е и начинът, по който се наричат отсъствията – те вече не са извинени и неизвинени, а по уважителни и по неуважителни причини. 

Съгласно чл.2 от Закона за предучилищното и училищно образование родителите са участници в образователния процес и имат своите отговорности по смисъла на закона. 

 

Сподели: