Неделя 14, Април 2024г.
Лице за контакти:

Ваня Димитрова Димитрова


Вътрешни правила:

 

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”

 

с. Радиево 6427;  ул.”Партизанска” № 31 ;  тел: 0882719179 ;   E-mail: info-2602014@edu.mon.bg

 

 

 

 

                                                                 УТВЪРДИЛ:

                                                                              /В.ДИМИТРОВА-ДИРЕКТОР/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП

 

І.Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл.8б от Закона за обществените поръчки и уреждат:

1.Планирането и организацията на провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки в ОУ”Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград.

2.Задълженията и отговорностите на длъжностните лица, участващи в процедурите.

3.Реда на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчки.

4.Контрола по изпълнение на договорите за обществените поръчки.

 

ІІ.Цел

Да се установят принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки в ОУ ”Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград. Да се осигури законосъобразност и целесъобразност при изразходването на бюджетни средства, да се разпределят отговорностите между отделните служители в организацията при провеждане на обществени поръчки.

 

ІІІ.Област на приложение

Вътрешните правила се прилагат при доставка на стоки, предоставянето на услуги, извършване на строителство или провеждане на конкурс за проект.

 

ІV.Общи принципи

1.Организацията и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки се извършва от директора и отговорни лица, определени със заповед.

2.Длъжностните лица носят отговорност всяка обществена поръчка да бъде възлагана в съответствие със ЗОП.

3.Планиране на предстоящите за възлагане обществени поръчки - след утвърждаване на бюджета директора определя необходимостта от планиране на обществена поръчка.

4.Процедурата за провеждане на обществената поръчка слиза в сила от датата на нейното утвърждаване от директора на ОУ” Христо Смирненски”.

5.Изготвяне на документацията-директорът определя отговорно лице.

6.Съгласуването и утвърждаването на цялата документация се извършва от директора на училището.

7.Изпращане на документацията /в зависимост от вида на обществената поръчка /в портала/на АОП - директорът определя отговорно лице.

8.След приключване на процедурата, договорът с избрания изпълнител се подписва от счетоводител и директор.

 

 

 

 

9.Архивирането на документацията и създаване на досие за всяка обществена поръчка се извършва от определeно от директора отговорно лице. Досието съдържа опис на всички документи по подготвяне, изпълнение и приключване на обществената поръчка.

 1. Изпращане на информация до АОП - директорът определя отговорно лице:
 • За изпълнен/предсрочно прекратен договор – едномесечен срок.
 • Обобщена информация за разходваните средства по чл.44,ал.3 и ал.4 от ЗОП-31 март на следващата календарна година.

11.Изпълняване на процедурите за предварителен контрол за всяка обществена поръчка.

 

V.Планиране на обществените поръчки.

 1. Планирането трябва да съдържа следната информация:
 • Предмет на поръчката
 • Фактическо основание за извършването на поръчката
 • Количество и цена - определяне на прогнозна стойност/без ДДС/-директор.
 • Срок на провеждане
 • Технически условия за изпълнение-директор
 • Специфични изисквания за възлагане на поръчката-директор

2.Забранено е разделянето на количествата от един вид в няколко приложения.

 

VІ.Възлагане на обществени поръчки.

1.Задължително всяка процедура за обществена поръчка стартира с изготвяне на заявка за поемане на задължение.

2.В зависимост от стойността на планираната доставка, услуга или строителство се определя вида на процедурата.

 • За доставка или услуги от 20 000 до 60 000лв. без ДДС-обществени поръчки, възлагани чрез публична покана /по реда на глава 8”а”от ЗОП/.
 • Доставки, услуги, конкурс за проект от 66 000 до 391 160 лв. без ДДС-обществени поръчки, възлагани чрез процедури по опростени правила

                -открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог, процедура на договаряне без обявление.

 • Не се прилагат процедурите по закона или условията и реда на глава осма”а” от ЗОП при разход на средства на следните стойности без ДДС:

а/ за строителство – под 60 000лв.

б/ за доставки и услуги под 20 000лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – под 66000лв.

в/ в случаите по чл.18 ал.4,т.2 може да не се сключва договор, а разхода се доказва с първични платежни документи.

 

Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана/по реда на глава 8”а” от ЗОП/. Задължения на отговорните лица.

 

 1. Определено със заповед от директора лице изготвя  необходимата тръжна документация и я предава на директора.
 2. Директорът утвърждава със заповед тръжната документация и я предава на  определените от директора лица, които я публикуват в АОП и в „Профила на купувача”, както следва:

2.1.Публикуване на публичната покана на портала на АОП - минимум 7 работни дни, като срокът започва да се брои от деня, следващ този на публикуване на поканата. Публичната покана включва:

 • Наименование и адрес на възложителя
 • Описание на ОП-обект на поръчката, прогнозна стойност, източник на финансиране.
 •  

 

 • Кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо и прогнозно количество и обем
 • Критерий за оценка на офертата, показатели
 • Срока за получаване на офертите-не по-кратък от срока за публичен достъп до поканата

  2.2.Едновременно с публикуване на публичната покана се публикува тръжната документация в „Профил на купувача” на сайт, определен от директора.

 „Профил на купувача”е интернет адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите, сключените договори, прекратени процедури и обща информация на Възложителя.

3.Едновременно с публикуване на публичната покана се изпраща съобщение  за поканата до средствата за масово осведомяване, без да се променят условията по ал.1, т.2-6-АС.

5.1.Могат да бъдат отправени писмени искания за разяснение по условията на обществената поръчка. Крайният срок за постъпване на такива искания е до 3 дни преди крайният срок за подаване на офертите. При постъпило писмено искане Възложителят е длъжен да публикува на „ Профил на купувача”писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Срокът за това е не по-късно от деня, следващ получаването на конкретното искане за разяснение.

 1. Офертите на участниците се приемат от определено от директора лице и се завеждат във входящ регистър.
 2. Съдържание на офертите:
 • Данни за оферента
 • Предложение за изпълнение
 • Ценово предложение
 • Техническо предложение
 • Срок на валидност, когато е приложимо
 1. Директорът определя със заповед /преди публикуване на публичната покана/ членове на комисията за получаване, отваряне и разглеждане на офертите.

       -няма изисквания за броя, минималната численост, участие на юрист в комисията

       -задължително в комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

      -членовете на комисията подават декларация по чл.35 ал.1-4.

 7.Задължения на комисията:

      -отварянето на офертите се извършва публично-могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

      -по време на публичното заседание комисията отваря офертите и обявява ценовите предложения и предлага на някои от присъстващите представители на участниците да подпише техническите и ценовите предложения. С това приключва публичната част.

     -комисията разглежда всички представени оферти, като се отстраняват тези участници, които не отговарят на изискванията.

     -попълва се протокол, подписва се от членовете на комисията и се предава на директора.

8.Директорът утвърждава протокола от дейността  на комисията и в същия ден протоколът се публикува в „Профил на купувача” и се изпраща до всеки един от участниците.

9.Изпращане на уведомително писмо до спечелилия участник.

10.Сключване на писмен договор

-договорът се сключва с класирания на първо място участник

-директорът може да предложи сключване на договор на класирания на второ или следващо място участник, ако за участника имащ право да сключи договора възникнат следните обстоятелства:

1.откаже да сключи договора

2.не представи някои от изискваните документи

3.не отговаря на изискванията по чл.47, ал.1 т.1 и 5 от ЗОП

 

-възложителят може да възложи изпълнението на поръчката, когато е подадена само една оферта, ако същата съответства на техническата спецификация.

- определеният участник представя задължително документи за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и 5 от ЗОП.

11.Сключеният договор се публикува в „Профила на купувача” – от лице, определено от директора.

- сключеният договор не може да бъде изменян на основания, различни от тези по чл.43, ал.2 от ЗОП.

- при необходимост договорите могат да се променят само с допълнително споразумение, сключено на някое от основанията на чл.43, ал.2 от ЗОП.

- допълнителните споразумения/ако има такива/ се оповестяват в  „Профила на купувача”

-след всяко плащане по договори за обществени поръчки, сключени по реда на глава осма „а” от ЗОП в „Профила на купувача”  се публикува информация съдържаща датата, основанието и размера на  плащането.

 

 • Свободно извършване на разход на средства:

а/ за строителство – под 60 000лв. - сключва се договор

б/за доставки или услуги под 20 000лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 66 000лв. - разходите могат да бъдат извършвани на база на фактури и приемо-предавателни протоколи.

В горните случаи разходите се доказват с първични платежни документи. Прилага се системата за предварителен контрол от наръчника за предварителен контрол.

 

 • Провеждане на договаряне без обявление:

1.Директорът определя отговорно лице, което да изготви необходимата документация.

2.Изготвяне на решение и покана.

3.Изпращане на поканата до избраните лица и до АОП.

4.Директорът определя със заповеди комисия.

5.Провеждане на преговори.

6.Изискване на писмена обосновка.

7.Изготвяне на протокол и доклад

8.Решение и сключване на договор.

9.Осигуряване на достъп до/или копие от доклада.

 

VІІ. Контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

1.Контролът по изпълнението на сключените договори се изпълнява от директора.

2.Счетоводителят отговаря за изпълнението на финансовите клаузи на договорите.

3.Документацията по провеждането на всяка обществена поръчка се съхранява от лице,определено от директора:

 • По чл.58а ал.6 от ЗОП – не по-малко от четири години след приключването на изпълнението по договора.
 • По чл.101ж от ЗОП – три години след приключването на изпълнението по договора.

 

Настоящите правила влизат в сила от 01.12.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ”

 

с. Радиево 6427;  ул.”Партизанска” № 31 ;  тел.(03923) 22-66 ;   E-mail: ouradievo@ abv.bg

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 71 / 27.11.2015 г.

 

 

              На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

 

 

              Вътрешни правила при възлагане на обществени поръчки на ОУ „Христо Смирненски”, с. Радиево, община Димитровград.

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

                                             / Ваня Димитрова /