Петък 21, Юни 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
16.11.2016г. Вид на процедурата:
Процедура при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на покана.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9049070
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ,,Христо Смирненски'', с.Радиево, общ.Димитровград, обл.Хасково, по обособени Позиции: №1 - Доставка на закуски за ученици от 1 до 4 клас и деца от ПДГ, Позиция №2 - Приготвяне и доставка на топъл обяд ( кетъринг ) за ученици на целодневно обучение.
Свързана преписка
16.11.2016г.